E-mail John at: johnbrennanart@gmail.com

or Phone # (813) 846-7217